PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
The Nerve10.21129/nerve.2015.1.1.3019701130-33Microsurgical Bilateral Discectomy via a Unilateral Approach for Huge Central Lumbar Disc with the CO<sub>2</sub> LaserSung-Jun Moon, Seok-Cheol Kim, Cheol-Su Kim, Ki Young Choi, Bong Ju Moon, Jung-Kil Leehttp://thenerve.net/upload/pdf/nv-1-1-30.pdf, http://thenerve.net/journal/view.php?doi=10.21129/nerve.2015.1.1.30
International Journal of General Medicine10.2147/ijgm.s3413092021Volume 148317-8324Percutaneous Endoscopic Lumbar Discectomy for Huge Lumbar Disc Herniation with Complete Dural Sac Stenosis via an Interlaminar Approach: An Observational Retrospective Cohort StudyCheng Ma, He Li, Yifan Wei, Lijia Liu, Yin Shi, Yongxin Renhttps://www.dovepress.com/getfile.php?fileID=75904, https://www.dovepress.com/getfile.php?fileID=75904
Acta Neurochirurgica10.1007/s00701-019-04059-02019161112375-2380How I do it: bilateral lumbar spinal canal microsurgical decompression via unilateral approachIgor Borshchenko, Abram Gulzatyan, Roman Kartavykh, Andrey Grinhttp://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00701-019-04059-0.pdf, http://link.springer.com/article/10.1007/s00701-019-04059-0/fulltext.html, http://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00701-019-04059-0.pdf
The Spine Journal10.1016/j.spinee.2010.07.2292010109S85-S86Microsurgical Lumbar Laminoplasty: Bilateral Lumbar Microdecompression via Unilateral LaminotomyAmit K. Sharma, Christopher K. Kepler, Joon-Hyung Kim, Russel C. Huanghttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S1529943010007588?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S1529943010007588?httpAccept=text/plain
World Neurosurgery10.1016/j.wneu.2019.01.1052019125e465-e472Long-Term Clinical Outcome and Reoperation Rate for Microsurgical Bilateral Decompression via Unilateral Approach of Lumbar Spinal Stenosisİsmail Yüce, Okan Kahyaoğlu, Halit Arda Çavuşoğlu, Halit Çavuşoğlu, Yunus Aydınhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S1878875019302037?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S1878875019302037?httpAccept=text/plain
10.21203/rs.3.rs-34224/v12020A comparison of the bilateral decompression via unilateral approach versus conventional approach transforaminal lumbar interbody fusion for the treatment of lumbar degenerative disc disease in the elderlyYifan Huang, Jian Chen, Peng Gao, Changjiang Gu, Jin Fan, Zhiyi Hu, Xiaojian Cao, Guoyong Yin, Wei Zhouhttps://www.researchsquare.com/article/rs-34224/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-34224/v1.html
10.21203/rs.3.rs-34224/v22020A comparison of the bilateral decompression via unilateral approach versus conventional approach transforaminal lumbar interbody fusion for the treatment of lumbar degenerative disc disease in the elderlyYifan Huang, Jian Chen, Peng Gao, Changjiang Gu, Jin Fan, Zhiyi Hu, Xiaojian Cao, Guoyong Yin, Wei Zhouhttps://www.researchsquare.com/article/rs-34224/v2, https://www.researchsquare.com/article/rs-34224/v2.html
10.21203/rs.3.rs-2105328/v12022The clinical efficacy of unilateral biportal endoscopy revision for the recurrence of lumbar disc herniation after percutaneous endoscopic lumbar discectomyCuihua Yuan, Qijin Wanghttps://www.researchsquare.com/article/rs-2105328/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-2105328/v1.html
Hirurgiâ pozvonočnika10.14531/ss2005.1.63-6820051063-068COMPARATIVE STUDY OF EFFICIENCY OF DESTANDAU ENDOSCOPIC DISCECTOMY AND OPEN MICROSURGICAL DISCECTOMY FOR LUMBAR DISC HERNIATIONAleksandr Evgenyevich Simonovich, Sergey Petrovich Markinhttps://www.spinesurgery.ru/jour/article/viewFile/1155/984
Orthopaedic Surgery10.1111/j.1757-7861.2010.00072.x201022106-110Bilateral decompression via unilateral fenestration using mobile microendoscopic discectomy technique for lumbar spinal stenosisBao-shan Xu, Qing-shi Tan, Qun Xia, Ning Ji, Yong-cheng Huhttps://api.wiley.com/onlinelibrary/tdm/v1/articles/10.1111%2Fj.1757-7861.2010.00072.x, http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1111/j.1757-7861.2010.00072.x/fullpdf